การจัดการองค์ความรู้
     
การจัดการองค์ความรู้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2561