ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 21 /2563 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน
   
 
   คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 21 /2563 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2563